Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym AirPoint działającym pod adresem: sklep.airpoint.eu, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Rozdział I. DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – AirPoint sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pokornej 2 lok. U12, 00-199 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint,
  2. Klient – osoba dokonująca zakupu towarów lub usług znajdujących się w ofercie Sklepu,
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą,
  4. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.airpoint.eu,
  5. Towar lub Towary – towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
  6. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
  7. Operator Płatności – Serwis Przelewy24, umożliwiający dokonanie płatności przez Klienta podczas zakupu usług i towarów w Sklepie.
  8. Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą, Poczta Polska lub inny operator publiczny lub podmiot zajmujący się dostawą towarów na podstawie umowy przewozu,
  9. Koszty dostawy Towaru – opłaty za dostarczenie Towaru do Klienta,
  10. Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  11. Strony – oznaczają łącznie Klienta i Sprzedawcę.
 2. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów i Usług, prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawartość Sklepu Internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dostępność Towarów jest aktualizowana na bieżąco i ma charakter jedynie informacyjny. Faktyczna dostępność Towaru zależy od stanu magazynowego Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 5. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 6. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu posiada Sprzedawca. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w tym teksty, grafika i kody źródłowe nie mogą być reprodukowane, przesyłane bądź wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej Sklepu w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Sprzedawcy wyrażonego na piśmie.

Rozdział II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu, którzy dokonują zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
  2. dokonaniu aktywacji konta, poprzez skorzystanie z linku wysłanego na adres mailowy Klienta,
  3. czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła istnieje możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji,
  4. login i hasło mają charakter poufny.
 3. Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane teleadresowe. Brak podania prawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia.
 4. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

Rozdział III. ZAWARCIE UMOWY I ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W trakcie składania Zamówienia poprzez Sklep Internetowy Klient przechodzi przez następujące etapy:
  1. logowanie się w Sklepie do Konta on-line lub złożenie zamówienia bez rejestracji,
  2. wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,
  3. przejście do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
  4. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
  5. wybór metody płatności za Zamówienie,
  6. potwierdzenie realizacji Zamówienia.
 2. Potwierdzenie realizacji Zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 3. Do momentu potwierdzenia zawartości Koszyka Klient może swobodnie dysponować ilością i rodzajem Towaru, który się w nim znajduje.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z tą chwilą pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Jeśli Sprzedawca nie prześle Klientowi informacji, o której mowa w ust. 4 w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone przez Klienta płatności Sprzedawca zwraca.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę (np. z powodu braków Towaru w magazynie) Sprzedawca na podany przez Klienta adres e-mail prześle informację o anulowaniu Zamówienia. Anulowanie Zamówienia oznacza brak obowiązku jego realizacji przez Sprzedawcę i może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia wskazanego przez Sprzedawcę, a jeżeli termin ten nie został określony – nie później niż w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę
 7. Brak płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia stanowi podstawę do anulowania zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w złożonym zamówieniu, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
 9. W przypadku złożenia zamówienia nietypowego, zarówno co do ilości, jak i cech zamawianych Towarów, Strony uzgodnią sposób i warunki jego realizacji w drodze indywidualnego kontaktu za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży lub złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 11. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 12. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę.
 13. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie Stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym.
 14. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 15. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
 16. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na stosowanie i doręczanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

Rozdział IV. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych metod płatności:
  1. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
 3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Wówczas uregulowanie płatności odbywa się na zasadach przewidzianych przez Operatora Płatności.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pobraniem, wówczas możliwa będzie również ta forma płatności.
 5. Informacja o dostępnych metodach płatności będzie każdorazowo udostępniana przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia.
 6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

Rozdział V. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Jeśli Sprzedawca wyraźnie nie zastrzegł innego okresu czasu realizacji, wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 3 dni roboczych:
  1. od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
  2. od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
 3. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 6. Jeśli Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta, to Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez Sklep drogą mailową lub telefoniczną.

Rozdział VI. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Klient, który jest Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, a w przypadku sprzedaży Towaru od daty jego dostawy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć poprzez jego wysłanie wraz ze zwracanym Towarem na adres Sprzedawcy lub elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@airpoint.eu.
 4. Klient składający oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej pod wskazanym linkiem: POBIERZ OŚWIADCZENIE
 5. W razie uznania odstąpienia od Umowy za skutecznie złożone, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient, chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę na ich poniesienie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi lub produkcji Towaru o indywidualnych cechach przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

Rozdział VII. REKLAMACJA TOWARU

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru lub Usługi, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego regulujące uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie jej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@airpoint.eu.
 3. Klient powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, swoje dane kontaktowe oraz żądanie w związku z wadą Towaru lub Usługi.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Rozdział VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest AirPoint sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pokornej 2 lok. U12, 00-199 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane związane z marketingiem i promocją są przetwarzana na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust . 1 lit. a, b, c oraz f RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, jednak z uwzględnieniem przepisów wymagających przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej przez co najmniej 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do jej wycofania.
  4. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  5. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z ww. Rozporządzeniem.
  6. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usług. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia i realizacji usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.
  7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są aktualne.
  8. Jeżeli Klient wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
  9. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani nie wykorzystuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rozdział IX. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego, które spełnia następujące warunki:
  1. posiada dostęp do sieci Internet,
  2. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari) umożliwiającą przeglądanie stron www z włączoną obsługą plików cookies,
  3. posiada zainstalowany program umożliwiający otwieranie plików PDF (np. Adobe Reader).
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w szczególności założenia Konta on-line oraz zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby Klient posiadał adres e-mail.

Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy pomiędzy Stronami zawierane są w języku polskim oraz stosuje się do nich prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej sklep.airpoint.eu.